Projekt Trnavský kraj - región pre všetkých

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Európsky fond regionálneho rozvoja

„Investícia do vašej budúcnosti“

Začiatok realizácie projektu: január 2011

Skončenie realizácie projektu: jún 2014

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program

www.ropka.sk

 

INFORMÁCIA O PROJEKTE

 • Názov projektu: Trnavský kraj – región pre všetkých
 • Operačný program: Regionálny operačný program 2007 – 2013  (ROP)
 • Prioritná os: 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu
 • Opatrenie: 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu – neinvestičné   aktivity cestovnom ruchu
 • Kód výzvy: ROP-3.2b-2010/01; NFP22130220112
 • Žiadateľ: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava

 

Miesto realizácie projektu

Trnavský samosprávny kraj – okresy Trnava, Piešťany, Hlohovec, Galanta, Dunajská Streda – územia s národným významom; subregión Šaštín - Stráže – územie v regióne vyššej kategórie ako príslušný región.

Cieľ projektu

Komplexné vytvorenie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu na území Trnavského samosprávneho kraja.

Krátky popis existujúcej situácie

Cestovný ruch v Trnavskom kraji nie je dostatočne rozvíjaný, aktivity jeho rozvoja nie sú optimálne koordinované, vzájomná spolupráca subjektov je na nízkej úrovni. Absentuje komplexná ponuka produktov cestovného ruchu vo forme balíčkov a služieb. Najmä nedostatočná propagácia kraja ako turistickej destinácie, slabá informovanosť o regióne a možnostiach trávenia voľného času v kraji bránia intenzívnemu rozvoju cestovného ruchu.

Základná štruktúra aktivít

Pre vytvorenie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu na území TTSK boli v logickej nadväznosti navrhnuté nasledovné oprávnené aktivity:

 • vypracovanie analyticko-strategického dokumentu,
 • vytvorenie komplexného internetového informačného portálu a jeho priebežná aktualizácia,
 • vydanie propagačných materiálov (printová a elektronická forma),
 • vydanie turistického sprievodcu v rámci TTSK (t.j. bedeker),
 • vydanie regionálnych máp,
 • zorganizovanie workshopov.

Realizáciu všetkých projektových aktivít bude zabezpečovať projektový tím zložený zo zamestnancov Odboru cestovného ruchu a propagácie Úradu TTSK a príslušných odborných útvarov Úradu TTSK. Koordinácia a implementácia aktivít bude realizovaná v súčinnosti s Agentúrou regionálneho rozvoja TTSK a Klastrom cestovného ruchu – západné Slovensko.

 

Naše tipy

1 2 3
Kalendár podujatí
máj 2019
PO UT ST ŠT PI SO NE
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Vyhľadať ubytovanie
Eur/os./noc