Archeologická expozícia

Zdroj: Archív Trnavského samosprávneho kraja

Archeologická a paleontologická expozícia bola otvorená v roku 1990 a je umiestnená vo vestibule Žltého kaštieľa . Predstavuje prehistorické archeologické a paleontologické nálezy z územia okresu. Sú tu zbierkové predmety z doby kamennej (kamenné lovecké predmety, sekery), doby bronzovej (meč, nože), z doby rímskej (hlinené nádoby) a z doby včasného stredoveku sú pozostatky fauny (mamut, bizón). Jedno z historických období, ktoré na Žitnom ostrove môžeme hodnoverne doložiť, je doba železná, ku ktorej sa viažu predmety halštatskej kultúry. K tejto dobe sa viaže aj prvé známe etnikum na Žitnom ostrove – Kelti. Ukážka zbierkových predmetov dokazuje ich prítomnosť na tomto území (hroty na oštepy, náramky). Nálezy z doby rímskej a pohrebné urny germánskeho pôvodu (predpokladá sa kvádskeho), patria medzi najcennejšie zbierkové predmety Žitnoostrovského múzea. V expozícii sa nájdu predmety z obdobia avarsko – slovanského spolužitia, napr. spony, fragmenty konského výstroja, strmeň.

Archeologickú expozíciu uzatvárajú staromaďarské artefakty z 10. storočia.

Vo vestibule je taktiež umiestnený kamenný reliéf pochádzajúci zo Šípošovských Kračian  (súčasť obce Kostolné Kračany). Mohutná kamenná tabuľa, vytesaná z jedného kusu vápenca, ktorá pôvodne zdobila kaštieľ rodu Somogyiovcov, bola vyhotovená v 16. storočí. Zobrazuje šľachtica Juraja Somogyiho, zakladateľa vetvy rodu Somogyiovcov na Žitnom ostrove. Významní členovia tohto rodu sa stali zväčša vojakmi, napr. Matej Somogyi bol v roku 1605  menovaný kapitánom na Žitnom ostrove.

Pôvodný, zreštaurovaný reliéf Juraja Somogyiho je umiestnený v stálej expozícii múzea v budove Žltého kaštieľa. Odliatok z umelého kameňa je umiestnený v areáli parku múzea. 

Vo vstupnej hale kaštieľa sú umiestnené aj tri drevené plastiky s náboženskou tematikou a dve plastiky sochára Juraja Lipcseyho, významného dunajskostredského rodáka.

Kontakt
Adresa: Múzejná 2, 929 01 Dunajská Streda
GPS:47.994377, 17.62179
Email: zmds@zupa-tt.sk