Balneologické múzeum I. Wintera v Piešťanoch

Fotka od: Marek Eštočin

Vznik piešťanského, dnešného Balneologického múzea Imricha Wintera je spätý s Piešťanskými kúpeľmi. Založenie Piešťanskej muzeálnej spoločnosti a následný vznik múzea iniciovali Imrich Winter (1878 – 1943) a jeho blízky spolupracovník a správca kúpeľov Václav Vlk (1886 – 1955). Jedným z hlavných dôvodov, ktorý ich k tomu viedol, bola snaha priblížiť návštevníkom kúpeľov históriu a kultúru kúpeľov, ich najbližšieho okolia, ako aj osobitosti prírody tejto oblasti.

Začali zbierať predmety prezentujúce ľudovú kultúru, archeologické nálezy, artefakty dokumentujúce dejiny kúpeľov a takto položili základ muzeálnych zbierok. Vďaka podpore Ľudovíta Wintera (1870 – 1968), ktorý sa staral najmä o ekonomický chod kúpeľov a priamej zainteresovanosti jeho brata Imricha sa podarilo už 21. júna 1928 vystaviť v priestoroch Kúpeľnej dvorany – „Kursalónu“ – zozbierané muzeálne predmety.

Múzeum dostalo názov „Etnografické“ a rok vzniku múzea môžeme považovať aj za rok reálneho vzniku Piešťanskej muzeálnej spoločnosti (ďalej aj PMS). So súhlasom bratov Winterovcov bola muzeálna expozícia situovaná v časti prízemia Kúpeľnej dvorany. Kúpeľná dvorana alebo Kursalón bola postavená v rokoch 1893 – 1894 ako polyfunkčná budova.

Na prvom valnom zhromaždení Piešťanskej muzeálnej spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 1. 9. 1931 boli zbierky dovtedy zhromaždené na náklady vedenia kúpeľov bezplatne darované, resp. prevedené na muzeálnu spoločnosť. Jednou z najvýraznejších osobností bol Václav Vlk, ktorý prišiel do Piešťan v roku 1921 a pôsobil tu ako správca Piešťanských kúpeľov. Popri predsedovi PMS Imrichovi Winterovi mal najväčšiu zásluhu na zriadení múzea.

V rokoch 1932 – 1933 bola expozícia múzea reinštalovaná a rozšírená. Slávnostné otvorenie novej expozície piešťanského múzea sa konalo 29. júna 1933. Hlavný prejav predniesol Imrich Winter, ktorý vyzdvihol zásluhy významných členov a priaznivcov PMS pri budovaní a rozvoji múzea. O charaktere zbierok a expozícií piešťanského múzea, po reinštalácii znovuotvoreného v roku 1933, sa dozvedáme zo sprievodcu expozíciou, ktorý vyšiel tlačou v roku 1934 v slovenčine, nemčine a angličtine, ale aj z početných článkov. Zánik I. ČSR 14. marca 1939 vniesol množstvo zmien do každodenného života. Koncom septembra a začiatkom októbra 1940 boli zoštátnené Piešťanské kúpele. Riaditeľstvo kúpeľov však ponechalo priestory v Kúpeľnej dvorane múzeu a Piešťanská muzeálna spoločnosť zostala i naďalej samostatným útvarom. Múzeum bolo jej majetkom, spravoval ho výbor spoločnosti a štatutárnym protektorom bol okresný náčelník v Piešťanoch. V roku 1943 zomiera zakladateľ a prvý riaditeľ múzea Imrich Winter. V rokoch 2. svetovej vojny sa múzeum nerozvíja a jeho činnosť stagnuje.

PMS múzeum financovala a spravovala až do 31. I. 1951 kedy sa uskutočnilo jej zrušenie a zápisničné prevzatie majetku a od 1. II. 1951 múzeum prešlo pod Okresný národný výbor v Piešťanoch. V roku 1951 sa stal riaditeľom múzea Dr. Ján Antoš a bol ním až do roku 1955. Nastal určitý obrat k lepšiemu. Múzeum sa stalo Okresným múzeom, zmenila sa jeho zberná oblasť – zúžila sa na územie vtedajšieho Piešťanského okresu a špecifikovala sa náplň činnosti. V októbri 1957 bola dokončená národopisná a v decembri archeologická expozícia. Začiatkom roku 1958 bola preinštalovaná expozícia histórie a prírodovedná expozícia. Od 1. mája 1958 bolo múzeum znovu sprístupnené širokej verejnosti. Pri územnej reorganizácii bol okres Piešťany 1. júla 1960 zrušený a múzeum sa na čas dostalo pod správu ONV v Trnave. Dňa 1. januára 1961 prešlo pod správu Mestského národného výboru v Piešťanoch a stalo sa Mestským múzeom. Začala sa hľadať nová náplň činnosti a celková koncepcia. Po dlhých rokovaniach a po schválení návrhu koncepcie Komisiou školstva a kultúry Západoslovenského krajského národného výboru v dňoch 5. a 13. novembra 1963 bolo premenované na Balneologické múzeum. Ostatné oddelenia – národopis, archeológia, história Piešťan a najbližšieho okolia, numizmatika, prírodné vedy – zostali regionálne zamerané.

Cieľom tohto špecializovaného múzea je v prvom rade zbierať písomné materiály, pohľadnice, fotografie a trojrozmerné predmety a prostredníctvom nich dokumentovať prírodné liečivé zdroje, ich liečebné využitie v kúpeľoch, ako aj vybudovať špecializovanú expozíciu, ktorá by návštevníkom podala názorný a ucelený obraz o dejinách a vývoji kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku. Vďaka novozískaným priestorom v budove Vily Dr. Lisku bolo možné symbolicky povedané splatiť dlhodobý dlh múzea a po predchádzajúcej príprave (roku 1993) 29. júna 1994 slávnostne otvoriť novú špecializovanú expozíciu „História kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku“.

V 1996 bolo múzeum delimitované pod riadenie Krajského úradu v Trnave. Vzniklo Trnavské štátne kultúrne centrum, do ktorého bolo začlenené aj naše múzeum. Stratilo pritom, podobne ako takmer všetky múzeá a galérie na Slovensku, právnu subjektivitu. Pretože sa ukázala neživotaschopnosť a byrokratická  ťažkopádnosť tohto útvaru, bol zrušený. Od 1. januára 1999 bolo múzeum priamo podriadené Odboru kultúry Krajského úradu v Trnave a bola  obnovená právna subjektivita múzea. Od 1. apríla  2002 bolo múzeum delimitované pod Trnavský samosprávny kraj – Vyšší územný celok, teda pod vyšší stupeň samosprávy. Bola to jedna z najväčších  zmien po 2. svetovej vojne, nakoľko múzeum prestalo byť štátne a stalo  sa múzeom patriacim samospráve.

Zbierkové fondy múzea dnes tvoria zbierky: k dejinám kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku, archeológie, histórie, národopisu, výtvarného umenia, numizmatiky, prírodných vied a zbierkový fond k osobnosti básnika Ivana Krasku.

Expozície:

Expozíciu prírodných vied – predstavujú najvýznamnejšie lokality skamenelín zo širšieho okolia mesta

Expozícia archeológie – dokumentuje históriu osídlenia mesta Piešťany a archeológiu regiónu Piešťan (keramika, bronzovú predmety, nálezy z bohatých hrobov z Krakovian-Stráži), národopis regiónu s ľudovým domom s pôvodným zariadením a zbierkami keramiky, ľudových plastík, krojov.

Numizmatická expozícia – vystavené zaujímavé ukážky mincí alebo jednotlivé hromadné nálezy mincí

Expozícia histórie – nadväzuje na expozíciu archeológie

Z dejín Piešťanských kúpeľov – unikátne zbierky približujúce slávnu históriu kpoeľov

Minerálne vody Slovenska – expozícia venovaná najvýznamnejším minerálnym prameňom Slovenska

Expozícia generála Milana Rastislava Štefánika – samostatná časť venovaná významnej osobnosti slovenských i európskych dejín

Etnografická expozícia – približuje národopis regiónu s ľudovým domom s pôvodným zariadením a zbierkami keramiky, ľudových plastík, krojov a obrazov

Návšteva múzea je vhodná aj ako spestrenie hodín vlastivedy, dejepisu, slovenského jazyka, estetiky, výtvarnej výchovy.

V hlavnej expozícii múzea poskytujeme:

- lektorský výklad

- prednášky spojené s premietaním krátkych filmov alebo prezentáciou fotografií zo zbierok múzea k dohodnutým témam

- široký výber literatúry k histórii Piešťan, najbližšieho regiónu, ako aj knihy k dejinám slovenských kúpeľov, ktoré sú výsledkom publikačnej a edičnej činnosti múzea

- bohatú ponuku suvenírov a pohľadníc

Kontakt
Adresa: Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
GPS: 48.590974, 17.836714
Web stránka: http://www.balneomuzeum.sk
Email: balneomuzeum@zupa-tt.sk