Galéria Jána Koniarka, Trnava

Fotka od: Marek Eštočin

Galéria Jána Koniarka vznikla roku 1976 ako Okresná galéria so sídlom v Trnave. Na počesť 100. výročia narodenia zakladateľa moderného slovenského sochárstva bola roku 1978 premenovaná na Okresnú galériu Jána Koniarka v Trnave (od r. 1984 už iba Galéria Jána Koniarka). Spočiatku nedisponovala vlastnými výstavnými priestormi, tie získala až začiatkom 90. rokov – historickú budovou Kopplovej vily na Zelenom kríčku a neskôr dostala do správy aj niekdajšiu synagógu "status quo ante" na Halenárskej ulici. Odlišný charakter výstavných priestorov ponúka možnosti pre rozmanité formy prezentácie moderného aj súčasného umenia. Aj vďaka uvedenému zázemiu sa mohla galéria rozvinúť do plnohodnotnej zbierkotvornej a výstavnej inštitúcie so stálymi expozíciami a vlastným depozitom. V priebehu nasledujúcich dvoch desaťročí sa pretransformovala z regionálnej galérie na výstavnú inštitúciu s nadregionálnym významom. Svedčia o tom výstavné aktivity zahŕňajúce nielen spoluprácu s autormi z blízkych krajín ako Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Nemecko, ale aj Veľká Británia, či periodické organizovanie medzinárodnej súťaže Trienále plagátu Trnava (TPT) od roku 1991.

Objekty Galérie Jána Koniarka

Budova Kopplovej vily na Zelenom kríčku 3 je meštiansky dom s klasicizujúcou prestavbou zo začiatku 20. storočia. Objekt pôvodne patril rodine podnikateľa Ignáca Koppela. Po vyvlastnení počas druhej svetovej vojny slúžila budova rozličným účelom. Začiatkom 90. rokov 20. storočia sa uskutočnila, s ohľadom na nové využitie priestorov, čiastočná rekonštrukcia, ktorá budovu prispôsobila na výstavné aj administratívne činnosti. Začiatkom nového milénia (r. 2002) bola k objektu dobudovaná prístavba určená pre stálu expozíciu sochára Jána Koniarka.

Synagóga niekdajšej židovskej obce status quo ante sa nachádza na Halenárskej ulici 2 v centre mesta. Realizáciu tejto sakrálnej stavby inicioval rabín Šimon Sidon. Autorom projektu bol viedenský architekt českého pôvodu Jakob Gartner. Budova slúžila židovskej obci od roku 1891 do roku 1942. Po druhej svetovej vojne bola využívaná ako sklad. Začiatkom 80. rokov 20. storočia  rokov bola zaradená medzi národné kultúrne pamiatky, v roku 1986 však budovu poškodil požiar. Od rozsiahlejšej rekonštrukcie začiatkom 90. rokov slúži ako výstavný priestor Galérie Jána Koniarka v Trnave pod názvom Synagóga – Centrum súčasného umenia.

Expozície

Galéria Portrétov je jednou zo stálych expozícií umiestnených v Kopplovej vile. Jej situovanie nad reprezentatívnym schodiskom odkazuje na tradíciu vystavovania portrétov v šľachtických a meštianskych sídlach a dotvára genia loci galerijného priestoru. Autorom konceptu je Vladimír Beskid. Zámerom bolo predstaviť portrétny žáner v historickom priereze od 18. storočia po začiatok 21. storočia v chronologickom slede. Expozícia zároveň predstavovala zmeny, ktorými prešlo nielen umenie, ale celá spoločnosť odrážajúca sa v jednotlivých dielach – od reprezentatívnej podobizne cisára Jozefa II. po digitálnu tlač s videom Petra Rónaia. Expozícia zostane prehliadkou historického a historizujúceho portrétneho žánru bez striktného chronologického radenia od prelomu 18.-19. storočia do súčasnosti.

Expozícia venovaná zakladateľovi slovenského moderného sochárstva Sochár Ján Koniarek bola otvorená v roku 2002 v novej prístavbe Kopplovej vily. Autorkou prvej koncepcie bola Ľuba Belohradská. Návštevníkom ponúkala možnosť oboznámiť sa s tvorbou Jána Koniarka zahŕňajúc diela od obdobia jeho pobytu v Belehrade až po tie, ktoré vytvoril na sklonku života v Trnave. Okrem prác, ktoré sú vo vlastníctve Galérie Jána Koniarka bola doplnená o diela zo zbierok Slovenskej národnej galérie a Spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Dôležitým aspektom tejto stálej expozície je aj interaktívny rozmer. Ten predstavuje haptická stránka výstavy, ktorá umožňuje vidiacim aj nevidiacim bližší kontakt s dielami.

Odborní zamestnanci poskytujú lektorské výklady ku krátkodobým výstavám aj k stálym expozíciám, ktoré sú upravené podľa veku a návštevníkov. Oboznamujú ich nielen s vystavenými dielami, ale aj kontextami v rámci dejín umenia a o dobe ich vzniku. Vedia tiež pripraviť prednášku na požadovanú tému z oblasti dejín umenia. Zároveň ich oboznamujú s činnosťou galérie ako výstavnej a zbierkotvornej inštitúcie. Pedagogická pracovníčka zabezpečuje celoročne tvorivé dielne pre školy a verejnosť.

Kontakt
Adresa: Zelený kríčok 3, 917 01 Trnava
GPS:48.380661, 17.582375
Web stránka: https://www.gjk.sk
Email: info@gjk.sk