Vlastivedné múzeum, Hlohovec

Zdroj: Archív Trnavského samosprávneho kraja

Vlastivedné múzeum v Hlohovci, ktorého 60. výročie vzniku sme si pripomenuli 15. januára 2019, bolo zriadené Okresným národným výborom v Hlohovci v roku 1959 z iniciatívy členov Vlastivedného krúžku pri Okresnom dome osvety. Múzeum patrí k typickým regionálnym múzeám vlastivedného charakteru. Spravuje zbierky spoločenských a prírodných vied. V depozitárnych priestoroch Vlastivedného múzea v Hlohovci sa za 60 rokov jeho existencie nazhromaždilo cez 126 000 kusov zbierkových predmetov. Zbierkový fond sa tak radí k jedným z najväčších v Trnavskom kraji. Má rozsiahlu zbierku entomológie, bohatý zbierkový fond z oblasti regionálnej histórie, národopisu a archeológie. Zaujme i hodnotná numizmatická zbierka. Botanický fond reprezentuje viac ako dvanásť tisíc kusov herbárových položiek, i jedinečná zbierka modelov húb. Najstaršie zbery sú z roku 1957, z okolia obce Sasinkovo, sú to zväčša historické zbery, pretože mnohé lokality už zanikli. Zaujímavé zbery sú z prírodnej rezervácie Sedliská a predstavujú vzácne a ohrozené druhy: Poniklec Veľkokvetý a Hlaváčik Jarný.

Múzeum sídli v objekte františkánskeho kláštora. Po oficiálnom povolení pápežom a súhlasu ostrihomskej kapituly (18. decembra 1465) zakladá kláštor zemepán Hlohovca Mikuláš Ujlaky. Po jeho smrti v roku 1478 pokračoval vo výstavbe kláštora jeho syn Vavrinec. Prvými obyvateľmi kláštora boli Františkáni z Bosny, ktorí rozvinuli naplno svoju činnosť po postavení kláštora v roku 1492. V dobách reformácie kláštor (i kostol) patril evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. V kláštore pôsobila vtedy kníhtlačiareň Valentína Manckoviča ako jedna z prvých na Slovensku. Po konverzii Adama Thurzu, majiteľa hlohovského panstva na katolícku vieru, bol kláštor i kostol 27. mája 1630 vrátený Františkánom  Slúžil im do roku 1950, kedy bol františkánsky rád zrušený. Od roku 1959 začalo budovu kláštora užívať Vlastivedné múzeum, v ktorom sa nachádzajú stále expozície.

Na krátkodobé výstavy a podujatia múzea je využívaný tzv. Robotnícky dom na Rázusovej ulici č. 6. Budova Robotníckeho domu z roku 1924, na ktorého výstavbu prispeli predovšetkým sociálni demokrati, komunisti a členovia FRTJ, bola v rokoch 1924 až 1938 centrom robotníckeho a komunistického hnutia v Hlohovci a na okolí. V r. 1938-1939 tu dočasne sídlila Hlinkova garda. V r. 1939 až 1958 slúžila budova potrebám textilných firiem – najskôr firme SBOR, neskôr závodu Odeva. V roku 1958 sa budova stala sídlom Domu pionierov a mládeže. Posledným užívateľom budovy je terajšie Vlastivedné múzeum v Hlohovci, ktoré ju využíva od roku 1986. Od r. 1986 do r. 1989 bola v budove umiestnená expozícia „Dejiny robotníckeho hnutia a KSČ“. Po roku 1989 slúžila ako výstavná sieň múzea.

Múzeum má v prenájme ďalšie tri objekty:

Prvým je budova z prelomu 18. a 19. storočia, bývalá jazdiareň, v súčasnosti centrálny depozit  a sklad nachádzajúci  sa v zámockom areáli vedľa empírového divadla.

Ďalším je Vyhliadková veža farského kostola sv. Michala Archanjela, ktorá je sprístupnená verejnosti ako vyhliadku z najvyššieho bodu v historickom centre mesta. Objekt je otvorený sezónne počas mestských akcií organizovaných v centre mesta. Návštevníci majú možnosť pozrieť si historické jadro mesta vďaka vystaveným historickým fotografiám a dozvedieť sa, ako sa Hlohovec sídelne rozvíjal.

Múzeum získalo do prenájmu areál národnej kultúrnej pamiatky židovský cintorín. Múzeum realizuje na uvedenom objekte údržbu, revitalizáciu častí cintorína a pre školy a verejnosť prednáškovú a metodickú činnosť o histórii židovskej komunity v meste Hlohovec a z dlhodobého hľadiska tu plánuje vybudovať vysunutú expozíciu k dejinám Židov v regióne Hlohovca.

V hlavnej budove františkánskeho kláštora sú umiestnené expozície spoločenských a prírodných vied. Je to expozícia historického nábytku, prírodovedná expozícia, expozície archeológie, ženského ľudového odevu a historického portrétu a grafiky. Okrem expozícií  si návštevník môže prehliadnuť výstavy keramiky, porcelánu, skla a kolekciu historických zvonov, poľovných trofejí a kamennej plastiky.

Aktivity:

Zásluhou múzea vznikol v zámockom areáli „Zámocký poznávací okruh“, boli otvorené náučné chodníky, každoročne sa v spolupráci s múzeom usporadúvajú  Literárne potulky Hlohovcom – literárna história a komentované prehliadky Po stopách Erdödyovcov, ako i Deň Zámockých pivníc. V spolupráci s múzeom bola spustená i aplikácia Hlohovský zámok, vďaka ktorej si používatelia môžu prezrieť ako vyzerali komnaty zámku na prelome 19. a 20. storočia a prečítať si historický komentár.

Zoznam tematických okruhov na prednášky:

1.         Huby v našej blízkosti

2.         Botanické zaujímavosti v meste Hlohovec aj mimo neho

3.         Zoologické zaujímavosti Hlohovecka

4.         Vzácne a chránené motýle Hlohovecka a Slovenska

5.         Ochrana živočíchov a živočíšnych spoločenstiev

6.         Chránené živočíchy na Hlohovecku

7.         Chránené územia okresu Hlohovec

8.         Mokrade okresu Hlohovec

9.         Živočíchy xerotermov

10.       Komentovaná prehliadka Náučného chodníka Sedliská ( v Prírodnej rezervácii Sedliská)

11.       Komentovaná prehliadka Zámockého poznávacieho okruhu (v historickom parku pri hlohovskom kaštieli)

12.       Regionálne dejiny v expozícii archeológie

13.       Sprevádzanie po historických pamiatkach Hlohovca (cca 1 hod.)

Kontakt
Adresa: Františkánske nám. 1, 920 01 Hlohovec
GPS: 48.4332366, 17.8016394
Web stránka: http://muzeumhlohovec.sk/
Email: vmh@zupa-tt.sk

Expozície