Vlastivedné múzeum, Galante

Zdroj: Archív Trnavského samosprávneho kraja

Vlastivedné múzeum v Galante sídli v historickej budove v centre mesta vedľa rímsko-katolíckeho kostola a farského úradu. Múzeum vzniklo v roku 1969 s poslaním dokumentácie vývoja prírody a spoločnosti v regióne. Múzeum má za cieľ zachovať a rozvíjať kultúrne dedičstvo s vedomím povinnosti chrániť a zveľaďovať nenahraditeľné kultúrne hodnoty regiónu Galanty. Jeho zbierka má vlastivedný charakter s užšou špecializáciou dokumentácie mlynárstva v povodí Malého Dunaja a dolného toku Váhu. Činnosť múzea bola ohodnotená aj ocenením Múzeum roka 2014. Pre návštevníkov sú v novovybudovaných priestoroch múzea dostupné stále expozície a tematické výstavy, okrem nich pracovníci organizujú aj rôzne semináre, konferencie a sprievodné prezentačné podujatia. Ku kultúrno-vzdelávacej činnosti múzea patrí odborný výklad pre individuálnych návštevníkov a organizované skupiny, školám sú ponúkané viaceré možnosti múzejno-pedagogických aktivít.  

Expozície vo Vlastivednom múzeu v Galante

Mestská bytová kultúra  predstavuje dve kolekcie historického nábytku z prelomu 19. a  20. st. a reprezentujú štýl bývania vyššej spoločenskej triedy. Expozíciu Sakrálne pamiatky tvoria predmety 18. a 19. storočia, ktoré boli súčasťou zariadenia kostolov a chrámov. Expozícia Tradičná ľudová kultúra galantského regiónu ponúka výber z bohatej etnologickej zbierky múzea z oblasti ľudového bývania, tradičného ľudového odevu, ľudového a sakrálneho umenia, ľudových remesiel a domácej výroby. Expozícia Lekáreň, prináša zariadenie lekárne, ktoré pochádza z roku 1909. Spája sa s menom lekárnika Ernesta Ulreicha, ktorý vyše 50 rokov vykonával svoje povolanie. Výtvarné umenie regiónu zastupujú zbierku umeleckej histórie. Mlyny a mlynárske remeslo nás informuje o histórii mlynárstva od kamenného žarnova až po umelé mlyny v galantskom regióne. Archeologická lokalita Gáň-Brakoň podáva obraz o nálezoch archeologického výskumu v roku 2007 od  neolitu cez staršiu a mladšiu dobu bronzovú až po 5. st.

Kontakt
Adresa: Hlavná ul. 976/8, 924 01 Galanta
GPS: 48.19136, 17.73154
Web stránka: https://www.muzeumgalanta.sk/
Email: info@muzeumgalanta.sk,