Súťaž na návrh risografík na tému Trnavský kraj príbehov

TLAČOVÁ SPRÁVA

Z verejnej súťaže vzišlo 15 víťazných návrhov risografík

Do súťaže návrhov risografík, ktorú vyhlásila Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj 28. decembra 2020, sa zapojilo celkovo 166 autorov a kolektívov s 366 prácami. Odborná porota spomedzi nich 28. februára vybrala 15 návrhov, ktoré ilustrujú zaujímavosti a príbehy regiónov Trnavského kraja. Každý z nich bude ohodnotený finančnou odmenou 1.000 eur.

„Počas pandémie ochorenia Covid-19 sa snažíme využívať rôzne formy propagácie Trnavského kraja ako turistickej destinácie. Vyhlásením súťaže návrhov risografík na tému Trnavský kraj príbehov sme zároveň podporili ľudí v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Potešil nás veľký počet súťažiacich a súťažných návrhov, ako aj ich vysoká umelecká kvalita. Pätnásť víťazných návrhov bude po vytlačení vystavených v turistických informačných kanceláriách (v Trnave, Piešťanoch, Dunajskej Strede a Holíči), kde si ich budú môcť návštevníci zakúpiť,“ uviedol predseda KOCR Trnavský kraj a trnavský vicežupan Pavol Kalman.

Cieľom súťaže bolo vytvoriť signovanú autorskú kolekciu diel vytvorených ľubovoľnou technikou a vytlačených technikou risografie v limitovanom počte do 200 kusov. K dispozícií budú na predaj v turistických informačných kanceláriách.

Tematicky mali návrhy zobrazovať turisticky atraktívne miesta z okolia Hlohovca, Piešťan, Trnavy, Záhoria a Žitného ostrova. Najčastejšie sa vyskytujúcimi motívmi boli vodné mlyny na Malom Dunaji, Smolenický zámok, kláštor Katarínka či Kostol svätej Margity Antiochijskej v Kopčanoch. Často vyobrazené boli aj príbehy Ludwiga van Beethovena, víly Ilony, moravianskej Venuše, či piešťanského barlolámača. Výtvarné techniky variovali od jednoduchých kresieb, akvarelov, koláží a upravených fotografií, až po profesionálnejšie grafiky.

Nižšie je uvedené poradové číslo súťažného návrhu, meno autora, názov jedného z vybraných diel a krátky komentár podpredsedu poroty a odborného garanta súťaže, grafického dizajnéra Roberta Parša:

013 – Veronika Barrera – Civitas Trnava – malebný pohľad na mesto ako kráľovskú korunu s pivnicami plnými pokladov. Kompaktná grafika plná skrytých detailov.

058 – Annamária Digoňová – Piešťany – vtipný a výtvarne zvládnutý pohľad na kúpeľné liečebné procedúry. Zaujímavý motív a kompozícia.

069 – Michaela Dunajská – Symboly trnavského kraja Mila, Lina a Vesna na dovolenke – jeden z kolekcie piatich výrazných a vtipných návrhov.

086 – Klaudia Grancová – Kúpalisko Pác – zabaviť sa v regióne dá aj bez gigantických šmykľaviek. Kvalitná grafická práca so zaujímavou atmosférou a detailmi.

110 – Sára Hozzánková – Príbeh lásky dvoch sôch, Barlolámača a Moravianskej Venuše – nový, vtipný kontext so zaujímavou kompozíciou a farebnosťou.

148 – Patrik Knoblich – Kostolík pri Kopčanoch – jeden z cieľov cyklistických potuliek po Záhorí. Jednoduché a čisté geometrické znázornenie motívu.

249 – Dávid Pogran – Enem pro nás a naše deti – malebná ilustrácia plná postavičiek a drobných detailov prevedená príjemnou farebnou paletou.

265 – Daniel Rerko – Skalica a radostní ľudia, ktorí ju objavujú – zaujímavá tvarová a farebná kompozícia plná detailov architektúry s príbehom lásky a Skalickým rubínom.

269 – Katarína Rybnická – Splav Malého Dunaja – pohľad na rieku s vodným mlynom plný zelene s leknami a labuťou, možno vílou Ilonou. Výtvarne príjemná kompozícia a farebnosť. Znázorňuje šport spojený s pobytom v prírodných zákutiach kraja spolu so známou technickou pamiatkou.

300 – Martin Slovík – Kaštieľ s parkom v Dolnej Krupej – farebne a kompozične zaujímavý pohľad na scenériu parku so vzácnymi drevinami.

308 – Linda Stopková – Kláštor Katarínka – minulosť, dobrovoľníci zachraňujúci pamiatku a návštevníci. Výtvarne pekne spracovaný pohľad na známu ruinu oživený náznakom ľudských aktivít vedúcich k jej záchrane a zmysluplnému využitiu.

313 – Kristián Štupák – Cesta za umením – sochy od Venuše po Ľudovíta Wintera sú zaujímavo výtvarne spracované a zjednotené osobitným autorským rukopisom.

324 – Kateřina Tesařová – Trnavský jarmok – historické postavy sa v symbolickom kruhu stretávajú so súčasnými. Výtvarne profesionálne dielko plné motívov a symboliky regionálnej identity.

341 – Samuel Velebný – Žitný ostrov vymedzený Dunajom a meandrujúcim Malým Dunajom – Príbeh tancujúcich slobodných víl a zamilovaného poľovníka. Výtvarne a farebne príjemná kompozícia plná peknýc detailov.

356 – Lucia Žatkuliaková – Žrebčín v Kopčanoch – Slávna minulosť chovu a drezúry cisárskych koní. Výtvarne a kompozične bezchybná ilustrácia.

Všetky víťazné diela nájdete na našich sociálnych sieťach www.facebook.com/krajzazitkov a www.instagram.com/kraj_zazitkov.

Víťazné, ale aj ostatné diela, ktoré sa v súťaži neumiestnili si môžete pozrieť tu: https://parso.pro/sutaz-trnavsky-kraj-pribehov/

Porota bola príjemne prekvapená záujmom o súťaž a celkovou úrovňou prác. Pri svojom posudzovaní a výbere však musel brať ohľad aj na rovnomerné zastúpenie motívov a záujmových bodov, čo spôsobilo, že množstvo kvalitných prác sa do kolekcie nedostalo. Chceli by sme však povzbudiť autorov, aby na podobné súťaže v budúcnosti nerezignovali. Veríme, že vďaka svojej kreativite a osobitému rukopisu dokážu v budúcnosti v podobných súťažiach zaujať a vyniknúť.

Medzi autorov, ktorých práce porota považuje za výrazné a kvalitné, ale neprešli do záverečného výberu patria Simona Csásarová, Fero Malík, Kristína Saganová, Lenka Šturmankinová, Ondrej Časnocha, Katarína Chlebičanová, Cingelová Monika, Natália Ižáková, Alica Kucharovič, Kristína Pátková, Simona Šavelová, Petra Ševčíková, thomaswolf, Tomas Castellani, Ondrej Časnocha, Soňa Flajžíková, Zuzana Fraňová, Ivana Kleinová, Branislav Knappek, Patrik Knoblich, Martin Majerčák, Katarína Marušicová, Ivana Piteľová, Róbert Vrzala a Magdalena Zalewa.

Autori diel môžu KOCR Trnavský kraj kontaktovať mailom na tipy@trnava-vuc.sk do 12.03.2021 a požiadať o zaslanie nátlačkov či originálov svojich grafík poštou. Ostatné diela budú po tomto dátume skartované.

Všetkým ďakujeme za účasť a tešíme sa na vaše návrhy v ďalších súťažiach.

Pavol Kalman, predseda KOCR Trnavský kraj a trnavský vicežupan

Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj
(KOCR Trnavský kraj) vyhlasuje podľa § 847 Občianskeho zákonníka verejnú neanonymnú súťaž na návrh risografík na tému Trnavský kraj príbehov.

NÁZOV PREDMETU SÚŤAŽE:

Návrh risografík na tému Trnavský kraj príbehov

VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE A GARANT SÚŤAŽE:

Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj (KOCR Trnavský kraj)

Sídlo: Starohájska 10, 917 01 Trnava

IČO: 52285758

Bankové spojenie: VÚB a.s.

IBAN: SK81 0200 0000 0041 9882 8759

SWIFT: SUBASKBX

Zapísaná v Registri oblastných organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 07077/2019/SCR

V zastúpení: Ing. Pavol Kalman, predseda

Odborný garant súťaže:

Mgr. art. Róbert Paršo grafický dizajnér


PREDMET A CIEĽ SÚŤAŽE:

Predmetom súťaže sú výtvarné návrhy na tému Trnavský kraj príbehov, ktoré budú vytlačené technikou risografie.

Cieľom súťaže je:

 1. Vytvorenie signovanej autorskej kolekcie (5 – 15 grafík) vytlačenej technikou risografie v maximálnom náklade 200 ks.
 2. Podpora návštevnosti turistických informačných centier (TIK), v ktorých budú risografiky vystavené a ponúkané na predaj.
 3. Kolekcia a výnosy z jej predaja budú slúžiť na podporu a propagáciu cestovného ruchu v Trnavskom kraji a podporu kreatívneho priemyslu počas obdobia pandémie.


TYP SÚŤAŽE:

Verejná neanonymná súťaž.


Súťaž je určená pre širokú verejnosť najmä však pre výtvarníkov, ilustrátorov, grafikov a grafických dizajnérov/ky.


Účastníkmi môžu byť právnické aj fyzické osoby žijúce na území Slovenskej republiky bez ohľadu na profesijné vzdelanie alebo právnické osoby registrované v Slovenskej republike. Členovia hodnotiacej komisie a zástupcovia Vyhlasovateľa nesmú byť účastníkmi súťaže, t. j. autormi, ani konateľmi alebo členmi správnych orgánov právnických osôb predkladajúcich návrhy do súťaže.


Spolu s návrhmi predloží autor/ka vyplnenú Prihlášku do súťaže s identifikačnými údajmi a Čestné prehlásenie.


V čestnom prehlásení sa autor zaviaže, že v prípade výhry uzavrie s organizátorom súťaže zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu. Takisto sa zaviaže, že v dohodnutom čase dodá grafické podklady podľa technických špecifikácií vybraného risografického štúdia a finálne diela bude ručne signovať. Svojím podpisom na prihláške účastník potvrdí súhlas s podmienkami súťaže.


Každý autor/ka alebo štúdio, môže do súťaže predložiť maximálne päť rozdielnych návrhov.


Výsledkom súťaže bude kolekcia minimálne 5 a maximálne 15 víťazných návrhov bez určenia poradia, ohodnotených rovnakou finančnou odmenou.


Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo nevybrať žiaden prihlásený návrh. Takisto si vyhradzuje právo zaradiť vybrané diela do tlačenej kolekcie vo vhodnom termíne.


V prípade spoluautorstva na vytvorení návrhu uvedie prihlasujúci autor/ka mená všetkých spoluautorov. Prihlasujúci autor/ka bude figurovať ako zodpovedná osoba za účasť v súťaži a dodanie finálneho návrhu v prípade získania jednej z cien. Zaslaním návrhov a prihlášky autori vyjadrujú súhlas s verejnou prezentáciou dodaných diel pre potreby propagácie súťaže vrátane prezentácie na sociálnych sieťach a v elektronických médiách, prípadne formou výstavy návrhov.


Právnu ochranu diel zaslaných do súťaže organizátori nezabezpečujú. Organizátori sa zaväzujú, že v súlade s autorskými právami bez dohody s autorom nepoužijú žiadny zo súťažných návrhov pre iné účely, okrem účelu uvedeného v týchto súťažných podmienkach.


VYHLÁSENIE SÚŤAŽE A TERMÍNY


Súťaž je vyhlásená dňom 28.12.2020 zverejnením Súťažných podmienok na internetovej stránke Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj (www.krajzazitkov.sk) a v médiách.


Uzávierka súťaže je 15. 2. 2021 vrátane (pri zaslaní návrhov fyzicky rozhoduje dátum odoslania na pečiatke)


Odborná porota vyhodnotí zaslané práce do 1. 3. 2021.


Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr do dvoch týždňov od ukončenia práce hodnotiacej poroty.


Predpokladaný termín odovzdania finálnych podkladov pre tlač víťazných návrhov je 1. 4. 2021.


O pozitívnom alebo negatívnom výsledku súťaže budú všetci účastníci informovaní mailom. Organizátori si vyhradzujú právo informačného embarga pre médiá až do termínu verejného vyhlásenia výsledkov súťaže. Víťazné návrhy budú zverejnené v tlačovej správe a na sociálnych sieťach @Trnavský kraj zážitkov resp. @kraj_zazitkov.


PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI A PODMIENKY PREDLOŽENIA NÁVRHOV


POVINNÉ CHARAKTERISTIKY RISOGRAFIKY


Návrh risografiky musí byť originálnym dielom autora, alebo kolektívu autorov.


Výsledné diela by mali ilustrovať zaujímavosti rôznych regiónov Trnavského kraja. Preto musí návrh obsahovať aspoň jeden z vyhlasovateľom vybraných záujmových bodov, alebo k nim sa viažucim príbehov. Zoznam záujmových bodov a krátke príbehy k nim sú "zozname odporúčaných motívov" nižšie. Architektúra budov a stavieb reprezentujúca záujmové body by nemala byť jediným, ani ústredným motívom grafiky.


Autor predloží čo najvernejší náhľad, ako by malo dielo vyzerať pri tlači technikou risografie.


Vo svojom návrhu môže autor použiť sútlač maximálne 3 farieb z farebnej palety 8 dostupných farieb. Dostupné farby nájdete TU.


Presnú technickú špecifikáciu pre prípravu grafických podkladov pre risograf nájdete TU.


ZOZNAM ODPORÚČANÝCH MOTÍVOV


Každý návrhy by mal ilustrovať aspoň jeden z nasledovných záujmových bodov a k nemu sa viažuci príbeh z našej ponuky, alebo podľa vlastného výberu. Pre hodnotiacu porotu je vhodné príbeh dodať aj v stručnej písomnej podobe.


Trnava a okolie
(história, tradície, kultúra, cyklistika, Kaštieľ Dolná Krupá a L.V.

Beethoven, Katarínka, medovinárstvo, vinárstvo, pivovar Sessler)

Smolenice (zámok, Molpír, turistika a cykloturistika v Malých Karpatoch, medovinárstvo)

Inšpirujte sa príbehmi z Trnavy a okolia tu.


Hlohovec a okolie

Vinohradnícka oblasť

Inšpirujte sa príbehom z Hlohovca a okolia tu.


Piešťany a okolie
(kúpele, bahno a kúpeľné domy a hotely, barlolamač, cyklistika, Moravianska Venuša, hradisko Ducové)

Inšpirujte sa príbehmi z Piešťan a okolia tu.


Záhorie

Vinárstvo – Mesto Skalica, Skalický rubín, Skalický trdelník, Jurkovič, Baťov kanál, Smrdáky, slovenský stonehenge, zámok v Holíči, Cisársky a kráľovský žrebčín v Kopčanoch, Najstarší kostolík v strednej Európe v Kopčanoch, cyklistika, pivo)

Inšpirujte sa príbehom zo Záhoria tu.


Žitný ostrov

Vodné mlyny a splav malého Dunaja, ranče a farmy, termálne pramene

Inšpirujte sa príbehmi zo Žitného ostrova tu.


PODMIENKY PRIJATIA DO SÚŤAŽE

Návrh:

 • môže byť vytvorený ľubovoľnou technikou.
 • musí ilustrovať záujmový bod a k nemu sa viažuci príbeh.
 • musí byť reprodukovateľný prostredníctvom techniky risografie (max. 3 zo 8 dostupných farieb).
 • musí byť dodaný v tlačenej forme vo formáte 1:1 (rozmer papiera A4 max. 210 x 297 mm)
 • musí byť dodaný aj v elektronickej forme pdf alebo v súbore jpg (max. rozmery 2000 x 2000 px, RGB)
 • môže obsahovať stručný popis znázorneného príbehu


Spolu s návrhom musí byť v tlačenej aj elektronickej forme dodaná podpísaná prihláška,
ktorej súčasťou je:

 • súhlas so spracovaním osobných údajov
 • súhlas so zverejnením diela na účely propagácie projektu
 • čestné prehlásenie o autorstve
 • záväzok k súčinnosti a dopracovaniu diela v prípade víťazstva


ODMENA


Odmena za víťazný návrh bude rovnaká pre všetkých autorov
.

Odmena 700 Eur za výber diela v súťaži a za poskytnutie licencie bude vyplatená do 30 dní od vyhlásenia výsledkov.

Odmena za prípravu diela do tlače 300 Eur bude vyplatená do 15 dní od schválenia výsledných grafických podkladov pre tlač technikou risografie.


HODNOTIACA KOMISIA:

Všetky včas doručené návrhy vyhodnotí 5-členná odborná komisia v zložení:

Ing. Pavol Kalman, predseda KOCR Trnavský kraj - predseda výberovej komisie

Mgr. Art. Róbert Paršo, grafický dizajnér - podpredseda výberovej komisie

Mgr. Art. Juraj Balogh, grafický dizajnér a ilustrátor, člen občianskeho združenia Asociácie ilustrátorov - člen výberovej komisie

Mgr. Peter Markovič, zástupca riaditeľa Úradu TTSK - člen výberovej komisie

Mgr. Ľubica Mildeová, odborný referent KOCR Trnavský kraj – člen výberovej komisie


Členovia poroty víťazných návrhov sú viazaní mlčanlivosťou o výsledkoch hlasovania až do ich oficiálneho zverejnenia. Bude vyhotovená zápisnica zo zasadnutia komisie zápisnicu o priebehu a výsledkoch hodnotenia návrhov, ktorú podpíšu členovia komisie.KONTAKT A SUMÁR PRIHLÁSENIA SA DO SÚŤAŽE

Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj

Starohájska 10

91701 Trnava

tel.č.: +421 915 785 091

e-mail: tipy@trnava-vuc.sk

Prihláška k súťaži na návrh risografík na tému Trnavský kraj príbehov