Súťaž o návrh loga a základnej vizuálnej identity Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj

Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj vybrala nové logo a základnú vizuálnu identitu

Odborná komisia vybrala nové logo a základnú vizuálnu identitu Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj. Do súťaže vyhlásenej 1. októbra 2020 sa zapojilo 186 autorov s 255 návrhmi. Organizácia chce aj týmto krokom prispieť k zatraktívneniu Trnavského kraja ako destinácie cestovného ruchu.

Výber nového loga a základnej vizuálnej identity mala na starosti šesťčlenná odborná porota. Potešil nás vysoký záujem o účasť v súťaži. Do súťaže bolo prihlásených 255 prác, z toho bolo zaradených 164 návrhov a 91 návrhov bolo vyradených pre nesplnené podmienky súťaže. Pár návrhov nám zaslali dokonca talentované deti. Návrhy reprezentovali rôzne prístupy k zadaniu ale aj kolísajúcu úroveň. Radosťou pre nás bola vysoká kvalita väčšiny prezentácií a zopár skutočne kreatívnych nápadov.

„Výherný návrh mal byť podľa podmienok súťaže len jeden, no porota sa nakoniec rozhodla udeliť tri miesta. Autorom víťazného návrhu je Veronika Barrera z Prahy (odmena 2000 eur), druhé miesto (odmena 200 eur) získal návrh Ivana Černeka zo Skalice a tretie miesto formou vecných cien sme sa rozhodli udeliť až 3 súťažiacim z radov základných a stredných škôl pre ich snahu a kreativitu. Na treťom mieste sa umiestnili autori: kolektív žiakov SOŠ chemickej a Školy umeleckého priemyslu v Hlohovci (SOŠCH a ŠUP Hlohovec), Karolína Marková a Jakub Hatok”, uvádza Ing. Pavol Kalman, predseda KOCR Trnavský kraj a trnavský vicežupan.

Členmi poroty, ktorá posudzovala prihlásené návrhy, boli odborníci na grafický dizajn, marketing, predstavitelia KOCR Trnavský kraj a Trnavského samosprávneho kraja a riaditelia oblastných organizácií cestovného ruchu Rezort Piešťany, Región Trnava a Žitný ostrov – Csallóköz. Grafický dizajnér Mgr. Art. Róbert Paršo priebeh výberu zhodnotil nasledovne:

Výber víťazného návrhu prebiehal v dvoch kolách

VYRAĎOVACIE KOLO

Vybrali sme iba pre nás relevantné, skutočne použiteľné logá a základnej vizuálne identity (9 prác zo 164 návrhov).

HODNOTIACE KOLO

Členovia komisie priradili body deviatim prácam a tie určili ich predbežné poradie. Práce s výrazne nižším počtom bodov sme vyradili. Postúpili 4 práce s vyšším počtom bodov, pričom dve práce dosiahli podobné hodnoty 26 a 20 bodov. Základným kritériom hodnotenia kvality súťažných návrhov bola originalita a inovatívnosť kreatívneho nápadu. Ďalšími kritériami boli významová zrozumiteľnosť, rovnako tak pre anglickú mutáciu loga. Dlhšia diskusia a zváženie všetkých pre a proti, viedli k definitívnemu výberu víťazného návrhu.

VÍŤAZNÝ NÁVRH

Prvý dojem

Značka na prvý pohľad zaujme svojou kompozíciou a minimalistickým spracovaním. Zdanlivo náhodne rozmiestnené obdĺžniky rôznych veľkostí dávajú priestor rôznym výkladom. Nápis naznačuje, že ide o topografiu kraja, alebo pohľad z výšky. Nájdeme v nej 7 okresných miest umiestnených podľa ich reálnej polohy. Všetky sú harmonicky vyvážené okolo centrálneho dominantného štvorca, ktorý reprezentuje krajské mesto Trnavu. Pridanou hodnotou značky je, že každý obdĺžnik svojou veľkosťou reprezentuje počet obyvateľov a je to teda zároveň aj akýsi náznak infografiky. Napokon, kraj a pocity z neho naozaj tvoria jeho obyvatelia. A všetci sú v novom logu.Koncept

Návrh povyšuje jednoduchú informáciu o podobe a štruktúre kraja zohľadnením počtu jeho obyvateľov v jednotlivých krajských mestách. Poukazuje tak na význam ľudského faktoru.Forma

Návrh pracuje s minimálnymi výrazovými prostriedkami, ktoré v sebe kódujú hlbšie významy. Kompozícia je hravá, dynamická a zároveň harmonická.Farebnosť

Značka používa redukovanú farebnosť, bielu na tmavšom podklade, alebo svetlomodrú na bielej. Svetlomodrá farba pocitovo sedí na Trnavský kraj, ktorého podstatnú časť tvoria roviny s neobmedzenými pohľadmi na modrú oblohu.Písmo

Zvolené písmo je dobre čitateľné aj pri zmenšení a jeho sadzba a umiestnenie vhodne dopĺňa a ukotvuje celkovú kompozíciu.Použitie

Redukovaná farebnosť znižuje náklady a uľahčuje konzistentné použitie značky v rôznych médiách. Prezentácia ukázala nadčasovosť a eleganciu návrhu aj kreatívne možnosti práce so značkou.Na záver by sme radi zverejnili aj najčastejšie chyby u ostatných autorov, ktorým by sa mohli v budúcnosti vyhnúť:

- celkové nepochopenie zadania a témy (práca s erbom kraja, použitie konkrétnych reálií)

- slabá, alebo žiadna idea (forma bez obsahu)

- zlá kompozícia (základné estetické nedostatky)

- nekritické kopírovanie trendov (trendy sa menia a značka kraja by mala byť nadčasová)

- nevhodná farebnosť (príliš veľa farieb)

- prílišná detailnosť značky (veľa grafických elementov brániacich použitiu značky a znižujúcich jej čitateľnosť)

- zle zvolené písmo a typografické nedostatky (toto bol zásadný problém u 90% návrhov)

- zlá prezentáciaTáto zdanlivo jednoduchá disciplína evidentne oslovuje mnohých. Niet sa čo diviť, so značkami sa stretávame na každom kroku. Nie všetky sú však kvalitné a túto tematiku ťažko pochopíme iba vlastným pozorovaním, ale nutné je aj grafické vzdelanie.V závere, by sme sa radi poďakovali všetkým autorom a umelcom, ktorí sa do súťaže zapojili. Vysoká účasť dokazuje, že Trnavský kraj a budúcnosť jeho brandingu nie je verejnosti ľahostajná. Tiež by sme chceli touto cestou ešte raz zagratulovať víťazom.Nevýherné návrhy si môžu prísť autori vyzdvihnúť do 16.12.2020 počas pracovných dní v čase od 8:00 – 16:00 hod. na adresu Študentská 16, 917 01 Trnava (bývalý internát strednej priemyselnej školy). Po tomto termíne budú všetky návrhy skartované.

Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj (KOCR Trnavský kraj)
vyhlasuje podľa § 847 Občianskeho zákonníka verejnú neanonymnú súťaž na návrh loga a základnej vizuálnej identity Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj


*Zmena podmienok súťaže: Na súťaži sa môžu zúčastniť všetci občania Slovenskej republiky a Českej republiky bez ohľadu na profesijné vzdelanie, fyzické osoby žijúce na území Slovenskej republiky a Českej republiky alebo právnické osoby registrované v Slovenskej republike a Českej republike. *


Podmienky súťaže na návrh loga a základnej vizuálnej identity Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj:


Vyhlasovateľ súťaže:

Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj (KOCR Trnavský kraj)

Sídlo: Starohájska 10, 917 01 Trnava

IČO: 52285758

DIČ:

Bankové spojenie: VÚB a.s.

IBAN: SK81 0200 0000 0041 9882 8759

SWIFT: SUBASKBX

Zapísaná v Registri oblastných organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 07077/2019/SCR

V zastúpení: Ing. Pavol Kalman, predseda

Cieľ a predmet:

Cieľom a predmetom súťaže je vytvorenie návrhu loga a základnej vizuálnej identity Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj – s názvom Trnavský kraj zážitkov resp. Kraj zážitkov, ktoré sa stane súčasťou novej vizuálnej identity v komunikácii s verejnosťou.


Východiskový stav:

Krajská organizácia je právnická osoba založená podľa zákona o podpore cestovného ruchu, ktorá podporuje a vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu na území kraja a chráni záujmy svojich členov. Členmi krajskej organizácie sú vyšší územný celok a najmenej jedna oblastná organizácia pôsobiaca na jeho území, založená podľa zákona o podpore cestovného ruchu. Členmi KOCR Trnavský kraj sú Trnavský samosprávny kraj, oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Tourism, oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany a oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný ostrov – Csallóköz.

KOCR Trnavský kraj na svoju identifikáciu používa v súčasnosti logo „Trnavský kraj zážitkov“ bez anglickej mutácie a bez korporátnej vizuálnej identity. KOCR Trnavský kraj chce pre svoju identitu názov „Trnavský kraj zážitkov resp. Kraj zážitkov“ ponechať a bude zároveň používať anglickú mutáciu názvu Experience Trnava region.

KOCR Trnavský kraj momentálne využíva tieto komunikačné kanály:

Webstránka: www.krajzazitkov.sk

Facebook: www.facebook.com/krajzazitkov

Instragram: www.instagram.com/kraj_zazitkov/

Youtube: www.youtube.com/


Na prezentáciu KOCR Trnavský kraj a jej aktivít, pre budovanie a upevňovanie spoločnej identity cestovného ruchu kraja a aktivít s tým spojených je potrebné vytvoriť nové logo a základnú vizuálnu identitu, ktoré sa budú používať na externú komunikáciu na propagačných a prezentačných materiáloch, na ostatných tlačovinách, na webe a v celkovej vizuálnej identite KOCR Trnavský kraj.


Atribúty, ktoré by malo logo a základná vizuálna identita pre KOCR Trnavský kraj spĺňať:

 • zohľadnenie územia, pôsobnosť a zviditeľnenie Trnavského kraja
 • podpora prezentácie KOCR Trnavský kraj ako celého regiónu Trnavského kraja

a odlíšenie sa od ostatných oblastných organizácií cestovného ruchu na danom území (OOCR Trnava Tourism, OOCR Región Záhorie, OOCR - Žitný ostrov - Csallóköz, OOCR Rezort Piešťany)

 • nevyhnutné nadviazanie internej a externej komunikácie s verejnosťou aj v kontexte

so zahraničím (anglická mutácia „Experience Trnava region“ musí byť v korešpondencii s vizuálom loga)

 • Je nevyhnutné, aby logo obsahovalo slovné spojenie Trnavský kraj zážitkov resp. Kraj zážitkov“, teda logo môže byť navrhnuté v 2 slovenských verziách ako Trnavský kraj zážitkov a Kraj zážitkov a musí byť navrhnuté aj v jednej anglickej verzii ako Experience Trnava region, pričom vizuál loga musí korešpondovať rovnako v slovenskej verzii, ako aj v anglickej mutácii.


Typ súťaže:

Verejná súťaž podľa § 847 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Na súťaži sa môžu zúčastniť všetci občania SR bez ohľadu na profesijné vzdelanie, fyzické osoby žijúce na území SR alebo právnické osoby registrované v SR. Účasť na súťaži je bezplatná. Na súťaži sa nemôžu zúčastniť vyhlasovateľ súťaže, členovia poroty a ich rodinní príslušníci. Do súťaže môžu byť prihlásené iba také návrhy, ktorých autorské práva vlastní prihlasovateľ a zároveň neporušujú autorské práva iných autorov. Ak vyhlasovateľ zistí, že boli porušené autorské práva iných osôb, vyhradzuje si právo vyradiť zo súťaže takýto podaný návrh.


Obsah návrhu:

Súťažný návrh musí obsahovať vypísanú a vlastnoručne podpísanú prihlášku (nájdete na konci podmienok) a vytlačený návrh loga a základnú vizuálnu identitu „Trnavský kraj zážitkov resp. Kraj zážitkov“ pre KOCR Trnavský kraj na. Návrhy musia byť vytlačené na výtlačkoch papiera A4 formátu v zalepenej obálke A4, v dvoch vyhotoveniach pri jednom podaní.


Súčasťou návrhu loga a základnej vizuálnej identity musí byť:

 1. slovenské logo„ Trnavský kraj zážitkov resp. Kraj zážitkov“
 2. anglické logo Experience Trnava region
 3. (slovné) zdôvodnenie loga, zadefinovanie identity loga, opis
 4. základná verzia loga (spolu s prípustnými modifikáciami, skratkami a verziami – napr. so signetom, prípadným reklamným sloganom alebo bez);
 5. firemné farby
 6. odporúčaný tvar a veľkosť písma
 7. štylisticky jednotná šablóna pre vizitku, plagát a príspevok na sociálne siete vo formáte štvorec


Organizácia súťaže

 1. Podpisom prihlášky účastník potvrdzuje súhlas s podmienkami súťaže, so spôsobom prezentácie a vystavenia, ako i s použitím osobných údajov pre potreby súťaže a sprievodných aktivít. Bez uvedených náležitostí nebude návrh akceptovaný. Každý z prihlásených subjektov môže do súťaže predložiť najviac 5 návrhov loga spolu so základnou vizuálnou identitou (pričom za jeden návrh sa považuje slovenská + anglická verzia loga a k nemu prislúchajúci návrh základnej vizuálnej identity), každý na samostatnej prihláške. Návrh je potrebné podať v zalepenej obálke A4, v dvoch vyhotoveniach pri jednom podaní.
 2. Základným kritériom hodnotenia kvality súťažných návrhov je originalita a inovatívnosť kreatívneho nápadu. Ďalšími kritériami sú významová zrozumiteľnosť, to platí taktiež pre anglickú mutáciu loga.
 3. Súťažné návrhy musia byť doručené do 30. októbra 2020 (rozhodujúci je dátum na pečiatke na obálke) v zalepenej obálke s označením „Súťaž - neotvárať – LOGO a VIZUÁLNA IDENTITA KOCR TRNAVSKÝ KRAJ“ poštou alebo osobne na adresu: Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj, Starohájska 10, 91701 Trnava
 4. Víťazný návrh vyberie odborná porota, ktorú určí vyhlasovateľ. Vyhodnotenie verejnej súťaže uskutoční vyhlasovateľ do 10. novembra 2020.
 5. Vyhlásenie výsledkov verejnej súťaže zverejní vyhlasovateľ najneskôr do 16. novembra 2020.


Odmena:
Víťazný návrh bude ocenený finančnou čiastkou 2000€.

Finančná čiastka bude víťazovi vyplatená do 30 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže.


Záverečné ustanovenia

Odovzdaním súťažných návrhov vyslovujú súťažiaci súhlas s bezplatnou reprodukciou pre účely informovania o priebehu a výsledkoch súťaže.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevyhodnotiť na odporúčanie odbornej poroty žiadny z návrhov ako víťazný, alebo súťaž zrušiť. Nevýherné návrhy budú vyhlasovateľom súťaže skartované do jedného dňa od dátumu vyhlásenia výsledkov súťaže teda najneskôr do 17. novembra 2020. Prípadné odstúpenie autorských práv v prospech Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj bude riešené licenčnou zmluvou s víťazom súťaže. V licenčnej zmluve víťaz udelí vyhlasovateľovi súhlas na použitie súťažného návrhu udelením výhradnej licencie v neobmedzenom rozsahu v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov.

Licenčná zmluva musí obsahovať brand book, ktorý pre KOCR Trnavský kraj vypracuje autor víťazného návrhu, ktorý obsahuje nasledovné:

- slovenské logo„ Trnavský kraj zážitkov resp. Kraj zážitkov“

- anglické logo Experience Trnava region

- slovný opis loga, jeho zdôvodnenie, teda logo identitu, jeho základnú verziu (spolu s prípustnými modifikáciami, skratkami a verziami – napr. so signetom, reklamným sloganom a bez);

- vytvorenie loga (s opisom a proporciami, ktoré sa často nanášajú na sieťku);

- ochrannú oblasť okolo loga (ochranné pole);

- rozmer loga (škálovateľnosť, minimálny a maximálny rozmer);

- firemné farby

- odporúčaný tvar a veľkosť písma

- štylisticky jednotná šablóna pre vizitku, plagát a príspevok na sociálne siete vo formáte štvorec


Kontakt:

Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj

Starohájska 10

91701 Trnava

tel.: 033/5559 643

e-mail: tipy@trnava-vuc.sk

Prihláška na súťaž o návrh loga a základnej vizuálnej identity KOCR Trnavský krajČlenovia výberovej komisie na výber víťazného návrhu:

Ing. Pavol Kalman, predseda KOCR Trnavský kraj

Mgr. Art. Róbert Paršo, grafický dizajnér

Mgr. Peter Markovič, zástupca riaditeľa Úradu TTSK

Ing. Tatiana Nevolná, výkonná riaditeľka OOCR Rezort Piešťany

Ing. Ingrid Koller, výkonná riaditeľka OOCR - Žitný ostrov - Csallóköz

Ing. Alexander Prostinák, zastupujúci výkonný riaditeľ OOCR Región Trnava

Mgr. Ľubica Mildeová, odborný referent KOCR Trnavský kraj