SÚŤAŽ #trnavskykrajzazitkov

 1. Urob si fotku s našim časopisom na obľúbenom mieste v Trnavskom kraji.
 2. Zaves ju na svoj Facebook alebo Instagram.
 3. Nezabudni na #trnavskykrajzazitkov a označenie miesta.

Vyhraj jednu z troch skvelých cien!

V auguste žrebujeme o:

Víkendový All inclusive pobyt v hoteli Splendid Ensana Health Spa Hotel*** v Kúpeľoch Piešťany pre dve osoby

Víkendový pobyt v Hoteli Thermalpark*** v Dunajskej Strede s polpenziou pre dvoch,

Balík „Snúbenie Medoviny s jedlom“ od Medolandia Dolná Krupá, ktorý obsahuje 4-chodové menu pre dvoch, prehliadku Villy Apimed a nákup produktov Apimed v predajni Medovinotéka v hodnote 22 eur.Podmienky súťaže:

 1. Usporiadateľ a technický správca súťaže s názvom #trnavskykrajzazitkov (ďalej len ako „súťaž“): Trnavský samosprávny kraj so sídlom Starohájska 10, 917 01 Trnava, identifikačné číslo 37 836 901 (ďalej len „usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto podmienky súťaže (ďalej len „podmienky").

 2. Trvanie súťaže: 13.07.2020 do 10.08 2020

 3. Účastníci súťaže: každá fyzická osoba, ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto podmienok (ďalej len „účastník“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci usporiadateľa, ani ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

 4. Tzv. okamžitou výhrou v Súťaži sú:
  1. Víkendový all inclusive pobyt v Splendid Ensana Health Spa Hotel*** v Piešťanoch pre dve osoby (dve noci)
  2. Víkendový pobyt v Hoteli Thermalpark*** v Dunajskej Strede pre dve osoby s polpenziou (dve noci)
  3. Balík „Snúbenie Medoviny s jedlom“ od Medolandia Dolná Krupá, ktorý obsahuje 4-chodové menu pre 2 osoby, prehliadku Villy Apimed a nákup produktov Apimed v predajni Medovinotéka v hodnote 22 eur.

 5. Podmienky účasti v Súťaži a žrebovanie o výhry: Do súťaže sa môže zapojiť každá plnoletá fyzická osoba, ktorá splní podmienky účasti v súťaži a v čase od 13.07.2020 do 10.08.2020 zverejní na svojom facebookovom alebo instagramovom profile fotku s časopisom „Leto v trnavskej župe,“ ktorej popis bude obsahovať #trnavskykrajzazitkov a geografické označenie konkrétneho miesta na území Trnavského kraja. Každý takto označený súťažný príspevok bude zaradený do žrebovania o jednu z troch výhier. Zo všetkých účastníkov súťaže usporiadateľ vyžrebuje 3 výhercov (po jednom na každú výhru, 2 výhry sa budú žrebovať z príspevkov uverejnených prostredníctvom sociálnej siete Facebook a 1 výhra z príspevkov uverejnených prostredníctvom sociálnej siete Instagram 12.08.2020. Do žrebovania budú zaradení všetci účastníci, ktorí splnili podmienky súťaže. Do súťaže nebudú zaradené príspevky, ktoré budú z miest mimo územia Trnavského kraja. Priebeh a výsledok žrebovania bude zverejnený na facebookovom profile www.facebook.com/krajzazitkov a na instagramovom profile https://www.instagram.com/kraj_zazitkov/. Výhercovia výhier budú o výhre oboznámení prostredníctvom facebookového profilu www.facebook.com/krajzazitkov a na instagramového profilu https://www.instagram.com/kraj_zazitkov/. Výhry budú odovzdané výhercom osobne na adrese usporiadateľa - Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava. Každý výherca sa pri preberaní výhry preukáže svojim občianskym preukazom.

 6. Licencia k súťažným dielam:
  1. Súťažná odpoveď (fotografia) („dielo“) nesmie porušovať akékoľvek právne predpisy alebo právom chránené záujmy tretích osôb ani nabádať na ich porušovanie.
  2. Usporiadateľ má súčasne právo nezaradiť do súťaže alebo zo súťaže vyradiť také diela, ktorých následným šírením by mohol ohroziť alebo porušiť jemu alebo usporiadateľovi uložené právne alebo zmluvné povinnosti, alebo ktorých šírenie by bolo v rozpore so záujmami usporiadateľa.
  3. Zapojením sa do súťaže účastník udeľuje usporiadateľovi nevýhradný bezplatný súhlas s tým, že je usporiadateľ oprávnený dielo účastníka využívať všetkými spôsobmi použitia, najmä na zverejnenie na oficiálnej webovej stránke usporiadateľa, oficiálnej stránke sociálnych sietí usporiadateľa alebo iných weboch, komunikačných kanáloch alebo materiáloch a na reklamné, propagačné a marketingové účely usporiadateľa v zmysle šírenia a použitia týchto autorských diel v médiách a to v neobmedzenom rozsahu (zahŕňa neobmedzený rozsah územný, vecný a množstevný) na dobu trvania majetkových práv k dielu. Usporiadateľ nie je povinný túto licenciu využiť a je oprávnený dielo na svoje potreby v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. autorským zákonom v znení neskorších predpisov (ďalej ako „autorský zákon“). Pokiaľ je v zmysle autorského zákona na akékoľvek ďalšie nakladanie s dielom (napr. jeho úpravu, spracovanie, preklad, vytvorenie spoločného diela a pod.) potrebný súhlas účastníka, má sa za to, že bol tento súhlas výslovne udelený zapojením sa do súťaže.
  4. Účasťou v súťaži účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že je výhradne zodpovedný za svoje diela a za dôsledky ich zverejnenia, t.j. v prípade, že vyjde najavo, že účastník svojím konaním porušil práva tretej osoby, najmä autorské alebo osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedný. Účastník súťaže je povinný usporiadateľovi alebo organizátorovi uhradiť akúkoľvek škodu (resp. odčiniť ujmu) v prípade takéhoto porušenia a zároveň mu zaniká právo na čerpanie výhry.

 7. Všeobecné ustanovenia
  1. Žiaden z výhercov nemá nárok na poskytnutie náhrady za výhru formou finančného či iného plnenia.
  2. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zmeniť či zrušiť bez udania dôvodu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté ich dodávateľmi tak, aby mohli byť výhercom vydané v súlade s týmito pravidlami.
  3. Výhry nie je možné reklamovať, ani meniť ich typy, prevedenie či dobu platnosti. Na výhru nevzniká právny nárok vymáhateľný súdnou cestou. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou.
  4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže súťažiacich pri podozrení z podvodného jednania či obchádzania pravidiel. Usporiadateľ má právo primeraným spôsobom overiť si plnenie pravidiel, vrátane práva vyzvať účastníkov, aby plnenie pravidiel doložili. O vylúčení súťažiaceho rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ súťaže.
  5. Podmienky súťaže sú zverejnené na webovom sídle www.krajzazitkov.sk. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle.


Stiahnite si náš časopis v eletronickej podobe.

LETO v trnavskej župe (pdf, 4MB)


(Szöveg a magazin utolsó oldaláról – hozzácsatolni grafikaként)

VERSENY #trnavskykrajzazitkov

Készíts egy fotót magazinunkkal. Kedvenc helyeden Nagyszombat megyében.

Rakd fel a Facebookra vagy az Instagramra.

Ne feledkezz meg a #trnavskykrajzazitkov-ról, és tüntesd fel a  helyszínt, ahol a  felvétel készült.


Nyerd meg a három remek díj valamelyikét!

A  sorsolás augusztusban lesz. Nyerhetsz:

A pöstyéni Splendid Ensana Health Spa*** Hotelban egy hétvégi tartózkodást all inclusive ellátással két fő részére.

Dunaszerdahelyen a Hotel Thermalparkban*** egy hétvégi tartózkodást félpanziós ellátással két fő részére.

A Medolandia Dolná Krupá cégtől A mézbor párosítása az étellel nevű csomagot négyfogásos menüvel két fő részére. Továbbá az Apimed Villa megtekintését, valamint 22 euró értékben vásárlást az Apimed termékekből a Medovinotékában.


A verseny feltételei :

 1. A #trnavskykrajzazitkov című verseny rendezője és műszaki kezelője (a továbbiakban csak verseny) a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat, székhelye: Starohájska 10, 917 01 Trnava, adóazonosító szám 37  836  901 (a továbbiakban csak rendező). A rendező az alábbi versenyfeltételeket szabta meg (a továbbiakban csak feltételek).

 2. A verseny 2020. július 13-tól 2020. augusztus 10-ig tart.

 3. A versenyben részt vehet minden természetes személy, aki az alábbi követelményeknek megfelelően teljesíti a részvétel feltételeit (a továbbiakban csak résztvevő). A versenyben nem vehetnek részt a rendező alkalmazottai, sem közel álló személyek a Polgári Törvénykönyv 116. paragrafusának pontjai értelmében.

 4. A verseny ún. azonnali nyereményei a következők:
  1. A pöstyéni Splendid Ensana Health Spa*** Hotelban egy hétvégi tartózkodás all inclusive ellátással két fő részére.
  2. Dunaszerdahelyen a Hotel Thermalparkban*** egy hétvégi tartózkodás félpanziós ellátással két fő részére.
  3. A Medolandia Dolná Krupá cégtől A mézbor párosítása az étellel nevű csomag négyfogásos menüvel két fő részére. Továbbá az Apimed Villa megtekintése, valamint 22 euró értékben vásárlás az Apimed termékekből a Medovinotékában.

 5. A versenyben való részvétel feltételei és a nyereménysorsolás: a versenybe bekapcsolódhat minden felnőtt természetes személy, aki teljesíti a versenyben való részvétel feltételeit, ha 2020. július 13. és 2020. augusztus 8. között Facebook- vagy Instagram-profilján közzétesz egy fotót a Nyár Nagyszombat megyében című magazinnal. A felvétel leírásának tartalmaznia kell a #trnavskykrajzazitkov megjelölést, és annak a helynek a pontos földrajzi megnevezését, ahol a felvétel készült Nagyszombat megyében. Minden így megjelölt pályamunka besorolást nyer a három díj egyikéért folyó versenybe. A rendező az összes résztvevő közül sorsolja majd ki a három nyertest (egyenkánt minden díj esetében, két díjat a Facebookon, egy díjat pedig az Instangramon 2020. augusztus 12-ig közzétett felvételekből sorsolnak ki). A sorsolásban részt vesz minden olyan benevezett résztvevő, aki eleget tett a versenyfeltételeknek. A versenybe nem fogják besorolni azokat a felvételeket, amelyek Nagyszombat megye területén kívül készültek. A sorsolás lefolyását és annak eredményeit a www.facebook.com/krajzazitkov Facebook-profilon, valamint a https://www.instagram.com/kraj_zazitkov/ Instagram-profilon hozzák nyilvánosságra. A nyertesek a következő Facebook-profilról értesülhetnek a nyereményről: https://www.instagram.com/kraj_zazitkov/, vagy pedig az alábbi Instagram-profilról: https://www.instagram.com/kraj_zazitkov/. A nyerteseknek a nyereményeket személyesen adják át a rendező címén: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava. A díj átvételekor minden nyertesnek fel kell mutatnia a személyazonossági igazolványát

 6. A pályamunkákkal kapcsolatos licencek:
  1. A pályamunka (fénykép) (mű) nem sérthet semmilyen jogszabályt, vagy harmadik személyek joggal védett érdekeit, és nem is ösztönözhet azok megsértésére.
  2. A rendező ugyanakkor jogosult arra, hogy ne sorolja be a versenybe, vagy kiiktassa a versenyből azokat a műveket, amelyek terjesztésével a későbbiekben veszélyeztetné, vagy megszegné a pályázó vagy a rendező által vállalt jogi vagy szerződéses kötelezettségeit, illetve amelyek terjesztése ellentétes lenne a rendező érdekeivel.
  3. A résztvevő azzal, hogy részt vesz a versenyben, kizárólagos, ingyenes hozzájárulását adja a rendezőnek ahhoz, hogy az a résztvevő pályamunkáját felhasználhassa minden lehetséges módon, legfőképpen a rendező hivatalos honlapján, hivatalos közösségi hálóján, vagy más honlapokon, kommunikációs csatornákon vagy anyagokban, felhasználja a rendező céljait szolgáló reklám-, propagációs vagy marketingcélokra és a szóban forgó szerzői munkák médiákban történő terjesztésére, felhasználására, méghozzá korlátlan terjesztésre (felöleli a korlátlan terjedelmet területi, tárgyi és mennyiségi szempontból) a műhöz fűződő tulajdonjogok időtartalmára. A rendező nem köteles ezt a licencet kihasználni, és jogosult a művet a 185/2015 számú, a szerzői jogokra vonatkozó törvény és annak későbbi módosításai értelmében felhasználni. Amennyiben a szerzői jogokra vonatkozó törvény értelmében a mű további kezeléséhez (például módosítás, feldolgozás, lefordítás, közös mű létrehozása stb.) szükség van a résztvevő beleegyezésére, ezt a beleegyezést kifejezetten megadta azzal, hogy bekapcsolódott a versenybe.
  4. A résztvevő azzal, hogy bekapcsolódott a versenybe, egyetértett azzal, hogy kizárólagos felelősséget visel művéért és közlésének következményeiért, vagyis abban az esetben, ha kiderül, hogy a résztvevő magatartásával megsértette egy harmadik személy jogait, elsősorban szerzői vagy személyiségi jogait, teljes mértékben felelősség terheli mindezért. A verseny résztvevője ilyen sérelem esetén köteles megtéríteni a rendezőnek vagy a szervezőnek bárminemű kárt (esetleg jóvátenni a kárt), és egyidejűleg megszűnik a nyeremény átvételére való joga is.

 7. Általános rendelkezések
  1. A nyertesek közül senki sem jogosult arra, hogy a nyeremény helyett pénzbeli vagy más jellegű jutalmat igényeljen.
  2. A verseny rendezője fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor változtasson a verseny feltételein, vagy megszüntesse azt, az ok megjelölése nélkül. A rendező fenntartja magának azt a jogot is, hogy a megjelölt nyereményeket hasonló értékű és hasonlatos nyereményekkel pótolja, valamint változtasson a díjátadás feltételein abban az esetben, ha a partnerek nem biztosítják a nyereményeket úgy, hogy azokat nem az említett szabályoknak megfelelően lehetne átadni a nyerteseknek.
  3. A nyereményekkel kapcsolatban nem lehetséges a reklamáció, nem lehet változtatni a típusukon, nem átruházhatóak, és érvényességük sem módosítható. A rendezőt nem terheli semmilyen felelősség a nyereménnyel kapcsolatos bárminemű kockázatokért vagy kötelezettségekért.
  4. A verseny rendezője fenntartja magának azt a jogot, hogy kizárja a versenyből a versenyzőt, ha felmerül a csalás vagy a szabályok megkerülésének gyanúja. A rendezőnek jogában áll megfelelő módon ellenőrizni a szabályok teljesítését, beleértve azt a jogot is, hogy felszólítsa a résztvevőket, hogy igazolják a szabályok teljesítését.
  5. A verseny feltételei elérhetőek a www.krajzazitkov.sk honlapoon. A feltételek azon a napon lépnek érvénybe, amikor megjelennek az említett honlapon.

NYÁR Nagyszombat megyében (pdf, 4MB)